17 maja 2024

Ocalmy ogrody

       Gminy przystępują do opracowywania tzw. planów ogólnych. Do końca 2025r. muszą przyjąć dokumenty, które zdeterminują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) i zadecydują o przyszłości.

       W planach ogólnych cały teren gmin zostanie podzielony na tzw. strefy planistyczne. Jest 13 rodzajów stref – każda z nich dopuszcza inne przeznaczenie terenu w mpzp. To, do jakiej strefy trafi ROD, jest bardzo ważne. Zaledwie 3 na 13 stref dopuszcza bowiem ujawnianie ROD w mpzp. Jeżeli ROD trafi do strefy zakazującej ujawnienia w mpzp, jego przyszłość będzie zagrożona. Zgodnie z ustawą, jeżeli ROD nie jest w mpzp, gmina może ogród zlikwidować, a teren sprzedać na cele komercyjne, chociażby budowę centrum handlowego, czy inwestycje deweloperskie.

       Plany zadecydują o przyszłości ROD

       Dopilnujmy, by ROD objęto odpowiednią strefą - najlepiej strefą zieleni i rekreacji, ewentualnie strefami wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową jednorodzinna lub z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Tylko te 3 strefy dopuszczają ROD w mpzp. Każda inna, jeżeli obejmie ROD, będzie oznaczać zakaz ujawniania ogrodu w mpzp, czyli otwarcie drogi do jego likwidacji.

       Działkowcy mogą zadbać o odpowiedni plan ogólny gminy. Ustawa zapewnia im prawo do aktywnego udziału w ich przygotowaniu. Zaangażować może się każdy. I każdy powinien to zrobić.

       Wnioski do projektu planu ogólnego - 21 dni na zgłaszanie

       Po ogłoszeniu przez gminę o przystąpieniu do prac nad planem ogólnym, można zgłaszać wnioski do jego projektu. Uwaga! wnioski trzeba składać na urzędowych formularzach. Należy postulować objęcie terenu ROD jedną z 3, w/w stref, najlepiej strefą zieleni i rekreacji. We wniosku, poza danymi osobowymi zgłaszającego, trzeba wskazać dane geodezyjne terenu ROD –numery geodezyjne działek i obrębu. Warto aby zarząd ROD już dziś ustalił i przekazał działkowcom informację nt. danych geodezyjnych ogrodu. Sporządzając projekt planu ogólnego prezydent/burmistrz/wójt nie jest związany wnioskami. Ale ma obowiązek sporządzić ich zestawienie, który z propozycją rozpatrzenia i uzasadnieniem przekaże radnym.

       Aktywni podczas konsultacji społecznych – 28 dni 

       Opracowany projekt planu ogólnego poddawany jest konsultacjom społecznym - trwają minimum 28 dni. W ich ramach zbiera się uwagi, przeprowadza spotkania i ankiety. W każdej z tych form konsultacji powinni uczestniczyć przedstawiciele zarządów ROD i indywidualni działkowcy.

       Wyniki konsultacji społecznych oraz informacje nt. wniosków do projektu są prezentowane radnym. To rada gminy decyduje o ostatecznym kształcie planu ogólnego. Im bardziej będziemy aktywni w pracach nad projektem, im więcej wniosków i uwag zgłosimy, tym wyraźniej nasz głos usłyszą radni.

       Głos każdego radnego będzie miał taką sama wagę. Zatem, niezależnie od formalnych wniosków, działkowcy powinni zadbać, by problem stref dla ROD był znany każdemu radnemu. Analogicznie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby już dziś poruszać ten temat w relacjach władzami gminy. Apel o zaangażowanie w sprawę planów ogólnych powinien wybrzmieć na każdym walnym zebraniu ROD.

       W 2013r. mobilizacja działkowców pod hasłem „Ocalmy ogrody” sprawiła, że Sejm jednogłośnie uchwalił obywatelski projekt ustawy o ROD. Równie realne jest powtórzenie tego sukcesu w 2024r. na poziomie gmin.

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS