10 kwietnia 2022

Informacje po Walnym Zebraniu Sprawozdawczym

Drodzy Działkowcy jesteśmy już po

Walnym Zebraniu Sprawozdawczym,

które odbyło się 9 kwietnia 2022 roku.

 

Dziękujemy wszystkim Działkowcom, ktorzy pojawili się na Zebraniu, ponieważ to dzięki Nim udało Nam się podjąć poniższe Uchwały.

 

 

 

 

Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Członków PZD w ROD „Nowy Kanał”

we Wrocławiu z dnia  09.04.2022r

 

1. Uchwała nr 1/2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2021r.

 

Walne Zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie §64 pkt.1 Statutu PZD na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, postanawia:

- zatwierdzić sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2021r

- sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

 

2. Uchwała nr 2/2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2021r.

 

Walne Zebranie sprawozdawcze, na wniosek Komisji Rewizyjnej ROD, działając na podstawie §64 pkt.3 Statutu PZD, postanawia:

- zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zarządu ROD za 2021r.

sporządzone przez zarząd ROD składające się z:

- bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą:  953.177,03zł

- rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką na kwotę:   4.101,09zł

- sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą:    90.336,17zł

- sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą:      9.845,07zł

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

3. Uchwała nr 3/2022 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021r.

 

Walne Zebranie sprawozdawcze, działając na podstawie §64 pkt.2 Statutu PZD,  postanawia:  

- zatwierdzić sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za   2021r

Sprawozdania stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

 

 

4. Uchwała nr 4/2022 -  w sprawie zatwierdzenia powołania członka organu PZD w trybie §40 ust.1 Statutu PZD.

 

Walne Zebranie sprawozdawcze ROD działając na podstawie  §40 ust.2 Statutu PZD, postanawia:

- zatwierdzić powołanie Pani Emilii Legieckiej do składu Zarządu ROD, dokonane na podstawie uchwały zarządu ROD Nr.20/2022 i powierzyć jej funkcję II-giego wiceprezesa zarządu.

 

 

Aktualny skład Zarządu ROD:

 1. Halina Kula                         - prezes zarządu ROD
 2. Leszek Dubieński               - I-szy wiceprezes zarządu ROD
 3. Emilia Legiecka                  - II-gi wiceprezes zarządu ROD
 4. Maria Marszalska               - sekretarz zarządu ROD
 5. Halina Tuzinkiewicz            - skarbnik zarządu ROD
 6. Krzysztof Kasperski            - członek zarządu ROD
 7. Tadeusz Brodziak               - członek zarządu ROD
 8. Ryszard Jakubiszak           - członek zarządu ROD

 

5. Uchwała nr 5/2022 – w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2022r.  

 

Walne Zebranie sprawozdawcze działając na podstawie  art. 33 ust.1 i 2 Ustawy o ROD oraz §64 pkt.7 Statutu PZD postanawia:

- uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2022r w łącznej kwocie 0,43zł/m2 od powierzchni użytkowanej działki (w tym 0,10zł/m2 partycypacja zgodnie z §145 pkt.1 i 2 Statutu PZD).

- opłatę ogrodową działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2022r.

 

6. Uchwała nr 6/2022 - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty ogrodowej – opłata energetyczna w 2022r.

 

Walne Zebranie sprawozdawcze działając na podstawie  art. 33 ust.1 i 2 Ustawy o ROD oraz §64 pkt.7 Statutu PZD postanawia:

- uchwalić opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej w części dotyczącej terenu ogólnego, oraz obsługę prawidłowego funkcjonowania ogrodowej sieci energetycznej w kwocie 15,00zł od działki.

- opłatę energetyczną działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2022r.

 

7. Uchwała nr 7/2022 - w sprawie terminu wnoszenia opłaty za zużytą energię elektryczną na działce w 2022r. 

 

- opłatę za zużytą energię elektryczną na działce działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 31.10.2022r.

 

8. Uchwała nr 8/2022 - w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD w 2022r.

 

Walne Zebranie sprawozdawcze działając na podstawie  art. 33 ust.1 i 2 Ustawy o ROD, §64 pkt.7 Statutu PZD oraz uchwałą rady gminy Wrocław regulującą wysokość opłat za wywóz śmieci postanawia:

- uchwalić opłatę za wywóz śmieci w 2022r w kwocie 100,00zł od działki,

- opłatę za wywóz śmieci działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2022r.

 

9. Uchwała nr 9/2022 – w sprawie ustalenia kwoty przeznaczonej na

     świadczenia i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD.

 

Walne Zebranie sprawozdawcze działając na podstawie §64 pkt.6 i pkt.7 Statutu PZD oraz §5 ust.3 Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018r w sprawie zasad wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych, postanawia:

- wysokość środków finansowych przeznaczonych na świadczenia i nagrody w 2022r ustalić na łączną kwotę 15.600,00zł.

 

10. Uchwała nr 10/2022 -  w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłaty na fundusz rozwoju ROD w 2022r.

 

Walne Zebranie sprawozdawcze działając na podstawie  art. 33 ust.1 i 2 Ustawy o ROD oraz §64 pkt.7 Statutu PZD postanawia:

- uchwalić opłatę  na fundusz rozwoju w 2022r przeznaczoną na stopniowe tworzenie funduszu inwestycyjnego i remontowego na przyszłe przedsięwzięcia w ogrodzie w kwocie 20,00zł od działki,

- opłatę na fundusz rozwoju działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2022r.  

 

11. Uchwała nr 11/2022 - w sprawie planu pracy na 2022r.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze, działając na podstawie §64 pkt.6 Statutu PZD, postanawia:

- przyjąć Plan pracy na 2022r

Plan pracy na 2022r stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

12. Uchwała nr 12/2022 - w sprawie preliminarzy finansowych ROD na 2022r.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze, na podstawie §64 pkt.6 Statutu PZD, postanawia:

          - przyjąć następujące preliminarze finansowe ROD na 2022r:

 1. preliminarz finansowy działalności statutowej, zamykający się po stronie: przychodów kwotą                                                 45.159,45 zł

kosztów kwotą                                                          45.159,45 zł

rezerwa stanowi                                                                 0,00 zł

 1. preliminarz Funduszu Rozwoju ROD
 1. bilans otwarcia                                                     90.336,17 zł
 2. planowane przychody                                          26.520,00 zł
 3. planowane koszty                                              116.856,17 zł
 4. planowany stan na 31.12.2022r                                   0,00 zł
 1. preliminarz Funduszu Oświatowego ROD

a) bilans otwarcia                                                       9.845,07 zł

b) planowane przychody                                             800,00 zł

c) planowane koszty                                                 1.300,00 zł

d) planowany stan na 31.12.2022r                           9.345,07 zł.

 Preliminarze finansowe stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

 

13. Uchwała nr 13/2022 - w sprawie wystosowania przez zarząd ROD pisma do Urzędu Miasta Wrocławia o porządkowanie terenów przyległych do ogrodu.

 

Walne Zebranie Sprawozdawcze, postanawia zwrócić się z petycją do Urzędu Miasta Wrocławia w sprawie porządkowania terenów przylegających do ogrodu. W szczególności terenu wzdłuż wału kanału Odry (ul.Bydgoska), terenu wzdłuż ul.Toruńskiej (pas trawnika między ścieżką rowerową a ogrodzeniem), oraz ul.Giżycką.

 

 

kontakt z administratorem strony:

rodnowykanalwroclaw@pzd.pl

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

Zrobione w WebWave CMS