Zrobione w WebWave CMS

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy "Nowy Kanał"

http://rod-nowykanal.pl/

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu

54-241 Wrocław, ul. Starogroblowa 4

http://www.ozpzd-wroclaw.pl/

kontakt z administratorem strony: 

biuro@rod-nowykanal.pl 

Opłaty obowiązujące w 2022r.:

1).  6,00 PLN – składka członkowska 

2).  Opłaty ogrodowe:

 - 0,43 PLN/m2 od powierzchni użytkowanej działki - opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD

 - 100,00 PLN     - opłata za wywóz śmieci  

 - 15,00 PLN     - opłata energetyczna

 - 20,00 PLN     - opłata na inwestycje i remonty w ROD

Opłaty działkowiec obowiązany jest wpłacić w terminie do 15.06.2022r

 

Za brak dokonanej wpłaty w terminie będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę

 

powyższe opłaty prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:

nr 94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 

tytułem: działka nr ... dzierżawca imię i nazwisko opłata za działkę

 

UWAGA:

- ewentualne nadpłaty - pomniejszone o prowizje bankowe/pocztowe będą zwracane na konto adresata/adres działkowca

- w przypadku niedopłaty, będą wysyłane wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (par. 20 ust. 2 Regulaminu ROD)

Opłaty za energię elektryczną

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje działkowców, że opłaty za wykorzystaną energię elektryczną zgodnie z Uchwałą nr 7 Walnego Zebrania rozliczane będą RAZ w ROKU (odczyt liczników odbywać się będzie pod koniec września 2022r.), a opłaty przyjmowane będą w dniach: od  01.10.2022r  do  30.10.2022r 
 

Opłatę za energię elektryczną prosimy wpłacać bezpośrednio na konto bankowe:

nr 94 9575 1027 0000 1805 2000 0010 

tytułem: działka nr ... dzierżawca imię i nazwisko opłata za energię elektryczną

 

Nieopłacenie w wyznaczonym terminie należności za pobraną energię spowoduje zgodnie z §8 Umowy: 
1.    odłączenie działki od ogrodowej sieci energetycznej, 
2.    naliczenie ustawowych odsetek za zwłokę, 
3.    pobranie opłaty za ponowne podłączenie w wysokości 20,00 PLN - zgodnie z Uchwałą Zarządu, 
4.    pobranie opłaty pocztowej za wezwanie do zapłaty. 

 

 

 

 

Zarząd ROD „Nowy Kanał” informuje działkowców, wysokość stawki opłaty za dzierżawę działki można uzyskać u Skarbnika ROD.

 

Opłaty należy wpłacać na konto bankowe:

PZD ROD „NOWY KANAŁ” ul. Toruńska 28, 51-164 Wrocław

94 9575 1027 0000 1805 2000 0010

 

Bank Spółdzielczy Kobierzyce 

Oddział we Wrocławiu ul. Józefa Poniatowskiego 16-18

 

 

 

Telefon do Skarbnika nr: 519-742-799